Стоков каталог

Ако работите с повече на брой стоки или услуги, можете да генерирате допълнителен файл, от който ще се извличат имената и цените автоматично в програмата и няма да е нужно да ги набирате всеки път ръчно от клавиатурата. Достатъчно е да въведете няколко букви докато откриете стоката и да натиснете клавиша Enter. Ако попълните информация за баркодовете на стоките, можете да ги попълвате само чрез сканиране на кода.

Стоков каталог

Подгответе Excel файл с вашите стоки и услуги като спазвате следната подребна на колоните:

  1. A - "Артикулен №"
  2. B - "Наименование"
  3. C - "Цена без ДДС"
  4. D - "Мерна единица"
  5. E - "Баркод"
  A B C D E
1 BF1000034 Детски килим 56.00 бр. 2345234324324324
2 BF1000035 Детски килим 46.00 бр. 2345234324324325
3 BF1000036 Детски килим 56.00 бр. 2345234324324326
4          

Ако работите с различни мерни единици, в колона "D" въведете съкращението на мерната единица. Тук са публикувани всички налични мерни единици. Използвайте съкращението, което е в последната колонка. Например за "година" използвайте "год.". В случай, че работите с баркод четец, можете да попълните баркода на стоките в колона "E". Попълване можете да направите като маркирате клетката в Excel и сканирате баркода на стоката.


Избор на Excel файл (XLS или XLSX):
Допълнителни възможности:
  • Знаци след десетична запетая за ед. цени